Projekty Unijne

Nazwa beneficjenta: Megaton Scenotechnika "Kazimierz Krygowski", ul. Kazimierza Pużaka 37, 38-400 Krosno, NIP 684-228-0871, REGON 371038185.
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej usługi laserowego oczyszczania powierzchni w oparciu o doradztwo świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu” Otoczenia Biznesu”
Poddziałanie: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi dla IOB dla MSP POIR 2014-2020
Wartość projektu: 1.689.270,00 zł
Dofinansowanie 70% : 944.300,00 zł
Numer umowy: POIR.02.03.01-18-0100/18
Okres realizacji: 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy po przez poszerzenie oferty i wdrożenie innowacyjnej usługi, usługi laserowego oczyszczania powierzchni.
Planowane efekty:
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów cząstkowych:
- skorzystanie z usług proinnowacyjnych, zakupy środków trwałych oraz wdrożenie innowacyjnej usługi laserowego oczyszczania powierzchni,
- pozyskanie nowych klientów i wzrost obrotów z tytułu sprzedaży usług,
- podniesienie zdolności inwestycyjnych do realizacji kolejnych przedsięwzięć innowacyjnych,
- wdrożenie innowacji o charakterze organizacyjnym i marketingowym,
- osiągnięcie pozycji lidera na regionalnym rynku usług związanych z renowacją zabytków i oczyszczaniem powierzchni.


Projekt dofinansowany z środków unijnych